مفاهیم ابتدایی Html

 برچسب (تگ ) :

  • حرف یا کلمه ای انگلیسی که بین دوعلامت < > قرار میگیرد مانند : <head>

 تگ های آغاز و پایان :

  • به  <> تگ آغاز و به  </>  تگ پایان میگویند
  • در html  معمولا تگ ها به صورت دوتایی (آغاز و پایان ) هستند

 عناصر : 

  • متن های بین تگ های آغاز و پایان عنصر محسوب میشوند 

مثال :     <b/> سلام <b>    دراینجا تگ باعث میشود که متن سلام توپر شود

یک صفحه html  در ساده ترین شکل ممکن :

  <html>

  <head>

  </head>

  <body>

    Hello world!

  </body>

  </html>

 
Hello world!

  تمامی صفحات وب بدون شک شامل این تگ ها هستند

اما چرا فقط عبارت Hello world نمایش داده شد؟ 

دقت کنید که فقط عناصر درون <body> در وب شما نمایش داده میشوند! 

سرتیتر ها :

سر تیترها با برچسب های <h1>تا<h6>معرفی می شوند.<h1>بیانگر بزرگترین سرتیتر  و<h6> بیانگر کوچکترین سر تیتر است. HTML بطور خودکار فضای خالی اضافی  به قبل و بعد از سر تیترها اضافه می کند.

<h1> سرتیتر </h1>
<h2> سرتیتر </h2>
<h3> سرتیتر </h3>
<h4> سرتیتر </h4>
<h5> سرتیتر </h5>
<h6> سرتیتر </h6>

پاراگراف :

پاراگراف ها با برچسب <p> معرفی می شوند.HTML بطور خودکار فضای خالی اضافی به قبل و بعد از یک پاراگراف اضافه می کند.

<p> This is a paragraph </p>
<p> This is another paragraph </p>

رفتن به خط بعدی :

در html برای برش متن و رفتن به خط بعدی نمیتوان از Enter استفاده کرد، برای این کار باید از تگ تکی 

<br> قبل از قسمتی که میخواهیم به خط بعد برود استفاده کنیم.